Våra tjänster

Nedan följer ett urval av de tjänster som erbjuds och exempel på tidigare implementering hos andra kunder. Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation vad som är lämpliga åtgärder för att utveckla potentialen och anta utmaningarna inom kulturturism hos er.

Genomförandestudier

En genomförandestudie kan t ex användas som grund i en utveckling av en produkt inom kulturturism eller som ett sätt att aktualisera en redan existerande. Kopplingen mellan kulturmiljövård och turism har en stor potential men det finns även risker. Riskerna kan vara när de kulturhistoriska värdena är hotade eller när de affärsmässiga delarna inte bygger på en hållbar struktur. Vi kan vägleda genom den här processen för att minimera riskerna och hitta sätt som i stället förstärker de två sektorerna och att de drar nytta av varandra. Genom att tidigt identifiera och ta hänsyn till både risker och möjligheter inom affärsmodellen skapas de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt lyckat projekt. 

Affärsutveckling

Hur kan en historisk plats producera hållbara nettoinkomster och samtidigt skydda de kulturhistoriska värdena och inte utsätta dem för risker? Genom att låta de kulturhistoriska värdena vägleda affärsmodellen kan de ligga till grund för produktutvecklingen och på så sätt skydda och göra dem tydligare. En affärsplan utvecklas sedan kring den unika historiska produkten med hänsyn till den omgivande marknaden med de förutsättningar och begränsningar som finns. Det här leder till att kulturarvets roll stärks ytterligare och att dess värden synliggörs och skyddas långsiktigt.

Konsekvensbedömningar

Vad blir konsekvenserna för en planerad utveckling inom eller i närheten av en plats med kulturhistoriska värden? Genom att ta fram olika alternativ inför en förslagen utveckling kan den bedömas utifrån både kulturarvets och den förändringen som förslaget medför. Flera olika alternativ kan då bedömas och jämföras på ett överskådligt sätt för att hitta den bästa lösningen.

Kulturarvsbedömning

En bedömning av olika aspekter av kulturarv är ibland nödvändig för att rangordna platser eller företeelser utifrån olika fastlagda kriterier. Det här kan ligga till grund för en större kulturturismstrategi eller som en fristående studie. Det är då möjligt att hitta de bästa förutsättningarna till vad, hur och varför man väljer att utveckla en plats. Om en ekonomisk genomförandestudie tar fasta på vad som har bäst förutsättningar utifrån ett affärsmässigt perspektiv så tar en kulturarvsbedömning fasta på vad som lämpar sig bäst att utveckla utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.

Kulturturism strategi

En klar strategi måste implementeras för att kulturarvet ska verka inom en hållbar utveckling och där en strategi väljs som inkluderar alla medverkande parter. Genom strategin kan man även planera för hur de individuella målen skall nås och hur man når en maximal effekt genom att kombinera kulturarv och affärsutveckling.  Genom en kulturturismstrategi utvecklas en plan inte bara för de individuella platserna men också hur de kommer att interagera tillsammans, också i relation med andra besöksmål. En sådan strategi resulterar i en utförlig guide hur kulturturismen kan utvecklas i ett område, både i nutid och framtid.